13. Poskytnutí dotací na rozvoj a údržbu sportovišť 2024

13. Poskytnutí dotací na rozvoj a údržbu sportovišť 2024

Suggestion Number:
Resolution Number: ZM/2024/703
Suggestor: Hloušek Miroslav, Ing.
STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ

KONANÉ 30.04.2024

K bodu:   Poskytnutí dotací na rozvoj a údržbu sportovišť 2024

Předkládá:
Ing. Miroslav Hloušek, náměstek primátorky

USNESENÍ ZM/2024/703
Zastupitelstvo města Hradec Králové

I. projednalo

návrh na poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu na podporu sportu - rozvoj a údržba sportovišť 2024

0

II. schvaluje
 1. navýšení akce „050-010 Dotace na rozvoj a údržbu sportovišť“ v částce 4.049.000 Kč v kapitole 50 – Fond na podporu veřejně prospěšných projektů kapitálových výdajů rozpočtu města na rok 2024 s finančním krytím ze souhrnné rezervy rozpočtu města 2024

  0

 2. navýšení akce „050-010 Dotace na rozvoj a údržbu sportovišť“ v částce 3.585.500 Kč v kapitole 50 – Fond na podporu veřejně prospěšných projektů kapitálových výdajů rozpočtu města na rok 2024 přesunem prostředků z akce „050-010 Dotace na rozvoj a údržbu sportovišť“ kapitoly 50 – Fond na podporu veřejně prospěšných projektů běžných výdajů rozpočtu města na rok 2024 při zachování účelu použití finančních prostředků

  0

 3. za podmínky schválení rozpočtových změn uvedených v bodě II. 1. a II. 2. tohoto usnesení, poskytnutí dotace z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů - oblast sportu na rozvoj a údržbu sportovišť 2024 subjektu TJ DYNAMO Plácky, z.s., Pobřežní /225, Kulturní dům s tělocvičnou, 503 01 Hradec Králové, IČ: 61222607, takto: neinvestiční dotace ve výši 244.500 Kč na projekt "Výměna vstupních dveří a snížení stropu ve vstupní hale"

  0

 4. za podmínky schválení rozpočtových změn uvedených v bodě II. 1. a II. 2. tohoto usnesení, poskytnutí dotací z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů - oblast sportu na rozvoj a údržbu sportovišť 2024, vč. plného znění veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací, následujícím subjektům na uvedené projekty:

  1. SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB TŘEBEŠ, z.s., V Mlejnku 592/2, Třebeš, 500 11 Hradec Králové, IČ: 48148857, takto: investiční dotace ve výši 272.000 Kč na projekt "Zateplení střelnice - 3. etapa"
  2. TJ Montas Hradec Králové, spolek, Pražská třída 581/80, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ: 15063968, takto: investiční dotace ve výši 800.000 Kč na projekt "Větrání sportovní haly v TJ Montas Hradec Králové"

  3. TENIS - CENTRUM DTJ HK, z.s., U Labe 427/1, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26548852, takto: investiční dotace ve výši 328.000 Kč na projekt "Výměna starého osvětlení 4 kurtové nafukovací haly za nové osvětlení s LED technologií"

  4. Tělovýchovná jednota Sokol Třebeš, z.s., Školská 734/8, Třebeš, 500 11 Hradec Králové IČ: 42193117, takto: neinvestiční dotace ve výši 563.500 Kč, na projekt "Zajištění provozu, oprav a údržby travnatých fotbalových hřišť"

  5. TJ SOKOL MALŠOVA LHOTA, z.s., Lhotecká 126/14, Malšova Lhota, 500 09 Hradec Králové, IČ: 45978735, takto: dotace celkem 504.000 Kč (z toho: investiční dotace 250.000 Kč, neinvestiční dotace 254.000 Kč) na projekt "Rozvoj a údržba areálu TJ Sokol Malšova Lhota"

  6. Tělovýchovná jednota Sokol Třebeš, z.s., Školská 734/8, Třebeš, 500 11 Hradec Králové IČ: 42193117, takto: investiční dotace ve výši 2.000.000 Kč, na projekt "2. etapa výstavby šatnového objektu - 1. patro, schodiště a ochoz"

  7. TJ Slavia Hradec Králové, z.s., Víta Nejedlého 1216/2, 500 03 Hradec Králové, IČ: 00484326, takto: investiční dotace ve výši 960.000 Kč na projekt "Sportovní hala Slavia 7. etapa"

  8. TJ Slavia Hradec Králové, z.s., Víta Nejedlého 1216/2, 500 03 Hradec Králové, IČ: 00484326, takto: neinvestiční dotace ve výši 390.000 Kč na projekt "Údržba haly Slavia HK"

  9. HBC Hradec Králové 1988, z.s., Markova 739/8, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ: 48149934, takto: investiční dotace ve výši 620.000 Kč na projekt "Rekonstrukce šaten a tribuny hokejbalového areálu"

  10. Tělocvičná jednota Sokol Hradec Králové, Eliščino nábřeží 777/5, 500 03 Hradec Králové, IČ: 13586475, takto: investiční dotace ve výši 1.880.000 Kč na projekt "Rekonstrukce sociálního zařízení (toalety a sprchy)"

  11. Tělocvičná jednota Sokol Hradec Králové, Eliščino nábřeží 777/5, 500 03 Hradec Králové, IČ: 13586475, takto: neinvestiční dotace ve výši 274.000 Kč na projekt "Údržba areálu TJ Sokol HK"

  12. OK Slavia Hradec Králové, z.s., Nad Rybníky 2053/4, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 03288978, takto: investiční dotace ve výši 1.280.000 Kč na projekt "Přístavba šatnového objektu"

  0

III. neschvaluje

poskytnutí dotace z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů - oblast sportu na rozvoj a údržbu sportovišť 2024 subjektu Dům dětí a mládeže Nová generace, Hradec Králové, Na Kotli 1201/27, 50009 Hradec Králové, IČ: 71341404, na projekt "Vybudování krytého sportoviště"

0

IV. ukládá
 1. Ing. J. Frydrychovi, vedoucímu odboru ekonomického, zapracovat schválené změny dle bodu II. 1. a II. 2. tohoto usnesení do aktuálního rozpočtu města Hradec Králové na rok 2024

  0

 2. Mgr. A. Mokrenovi, vedoucímu odboru kultury, sportu a cestovního ruchu, zajistit uzavření smluv dle bodu II. 3. a II. 4. tohoto usnesení, za podmínky schválení rozpočtových změn uvedených v bodě II. 1. a II. 2. tohoto usnesení 

  0

Příkazce operace:
Mgr. Aleš Mokren, vedoucí odboru kultury, sportu a cestovního ruchu

Správce rozpočtu:
Ing. Jindřich Frydrych, vedoucí odboru ekonomického

Projednáno:

ve sportovní komisi 07.03.2024 a 11.04.2024, v radě města dne 23.04.2024

K jednání přizván:

Na základě:
žádostí sportovních organizací

Zpracovatel:
Radka Coufalová, referent - sport

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...